Саба? № 92 Та?ырыбы:Мектеп кабинеттері

0
1046
вязание

О?ыту ма?саты: О?ушыларды? мектеп кабинеттері жайлы т?сініктерін жетілдіре отырып,

ізгілікті рухын сезіндіру.

Саба?ты? міндеттері:

о?ушыларды? ауызекі с?йлеу тілдерін жатты?тырып, ?з ойларын толы? жеткізе білуге ?йрету;

о?ушыларды? тіл байлы?ын дамыту, с?йлеу ?рекеті да?дыларын шы?дау;

о?ушыларды ?з еліні? ?семдігі мен с?лулы?ына с?йсіндіре отырып, отанс?йгіштікке баулу

К?тілетін н?тиже: «Мектеп кабинеттері» та?ырыбы бойынша білімдерін жина?тап, ша?ын м?тін ??растыра біледі, шырайларды? д?рыс жасалу жолын аны?тайды.

№ 92

Мектеп кабинеттері

С?здік

тарих – история кесте – вышивка

??тты?тау – поздравить б?йым – вещь

сырлан?ан – покрашено а?тал?ан – побеленный

жылдамды? – скорость тама?тану – питаться

шеберхана – мастерская кесте тігу – вышивать

Мектеп кабинеттері

Мен… мектепте,… сыныпта о?имын. Мектебім … ?абатты. Бізді? мектепте кабинеттер ?те к?п. Бірінші ?абатта …, …, … орналас?ан. Екінші ?абатта…,…,…, кабинеттері орналас?ан. Олар ке? ж?не жары?. Мектеп ала?ында …,…,… бар.

1-тапсырма. М?тінді толы?тырып, к?шіріп жазы?дар.

Мен ______ мектепте, ______ сыныпта о?имын.Мектебім _____ ?абатты. Бізді? мектепте кабинеттер ?те к?п. Бірінші ?абатта___________,_________,__________,___________ орналас?ан.Олар ке? ж?не жары?. Мектеп ала?ында _____,______ бар.

2-тапсырма. С?ра?тар?а жауап бері?дер.

Сен нешінші сыныпта о?исы??

…………………………………………

Ал сені? мектебі? ?айда орналас?ан?

………………………………………

Мектебі? неше ?абатты?

………………………………………..

Екінші ?абатта не бар?

…………………………………………

Екінші ?абатта ?андай кабинеттер бар?

…………………………………………….

3-тапсырма. Ма?алдарды ая?та?дар.

1. ?нер алды – __________________________

2. Ту?ан елдей ______болмас,

Ту?ан жердей ______болмас.

3. Білім – _____________________

Мектеп – ___________________

4. Кітап білім – _______________

Білім – ?мір________________

5. Білгенім___________________ то?ыз,

Білмегенім _________________ то?ыз.

4-тапсырма. Берілген с?здерді буын?а б?ліп, буынны? ?ай т?рі екенін белгіле?дер.

Т???ыш, ?йреткен, ?стаз, білім, кітап, е?бек, с?йеді, баулу, ??рметтейді.