Саба? № 89. Та?ырыбы:Спорт . Тест.

0
926
история

Ма?саты: О?ушылар спорт туралы м?ліметпен танысады.О?ушылар жа?а та?ырып бойынша білімдерін бекітеді .

Саба? т?рі: Жа?а саба?

??рал жабды?тар: АКТ, о?улы?, постер, маркер, слайд, ?лестірме пара?шалар, БББ кестесі, рефлексивті к?нделік, ба?алау пара?шалары, сергіту с?ті

?діс – т?сілдері: диалогтік о?ыту, «синквейн» ?дісі, «ойлан,бірік,б?ліс» ?дісі, «ысты? орынды?» ?дісі, «жуан,жі?ішке» с?ра?тар

. К?тілетін н?тиже:
– Сыни ойлау да?дылары ?алыптасады.

– спорт туралы ?з пікірін жеткізеді, сауатты жазу?а да?дыланады.
– ?ызы?ушылы?тары артады.

Табыс критерий

-та?ырып бойынша ж?мыс істей алады;

-?зін-?зі ба?алайды;

-сыныптастарын ты?дайды;

?осымша 89 саба??а

1.Ойлауды ?ажет ететін ойын т?рін ата?ыз.

А) футбол

В) баскетбол

С) то?ыз??мала?

D) волейбол

Е) теннис

2. Мен шахмат ?йірмесіне ?атыса… – керекті жал?ауды жал?а?ыз.

А) -бын В) -мен С) -сіз D) -мын Е) –мыз

3. Асы? ?олданатын спорт т?рі

А) баскетбол

В) ханталапай

С) футбол

Д)шахмат

Е) то?ыз??мала?

4. «Біз мектепте спорт ?йірмесіне ?атысамыз» – деген с?йлемдегі есімдік т?рін аны?та?ыз

А) сілтеу

В) ?здік

С) с?рау

Д) жіктеу

Е) белгісіздік

5. ?аза? хал?ыны? ?лтты? ойынын белгіле?із

А) лото

В) дойбы

С) баскетбол

Д) то?ыз??мала?

Е) шахмат

6. Затты? ?имылын білдіретін с?з табын табы?ыз

А) зат есім

В)сын есім

С)есімдік

Д)етістік

Е) сан есім

7. Буын?а д?рыс б?лінген с?зді табы?ыз

А) то- ?ыз- ??м-ал-а?

В) то-?ыз-??-ма-ла?

С)то?-ыз-??ма-ла?

Д) то-?ыз-??ма-ла?

Е)то?ыз-??-мала?

8.Мектеп спортзалында балалар…..

А) кітап о?иды

В) футбол ойнайды

С) шахмат ойнайды

D) сурет салады

Е) би билейд

9. «?демі», «с?лу», «к?ркем», «к?рікті» деген с?здер ?андай с?здер

А) синоним

В) антоним

С) омоним

D) к?п ма?ыналы

Е) с?з ??рамы

С?здік

жетістіктер – достижения ие болу – обладать

Бізді? мектеп о?ушылары спорт ?нерінен жа?сы жетістіктерге жетті. Мектебімізде волейбол, еркін к?рес, баскетбол, каратэ ?йірмелері ж?мыс ат?арады. Мектеп о?ушылары ?алалы?, республикалы? жарыстарда ж?лделі орындар?а ие болып ж?р.

Тапсырмалар:

1. Спорт ойындарыны? атауларын теріп жазып, ?р?айсысы бойынша білетін м?ліметтері?ді д?птерге жазы?дар.

2. Бір-біріне ?атысы бар с?здерді ілік септігі жал?ауы ар?ылы байланыстыры?дар.

1.?аза?стан 1.спорт шеберлері

2.Алматы 2.?йелдер волейбол командасы

3.?ызылорда 3.т?р?ындары

4.Волейболшылар 4.халы?аралы? ода?ы

3.?здері?е ?найтын спорт ойыны туралы бір-бірі?мен с?йлесі?дер.

4. Суретте ?ай ойын т?рі к?рсетілген? Б?л спорт ойыны сендерге ?найды ма?

Ба?алау пара?ы

О?ушыны? аты-ж?ні

М?тінді мазм?ндау

С?ра? ?ою

1- тапсырма

2- тапсырма

Тест

?орытынды ба?а