Сызу пәні бойынша “Геометриялық денелерді проекциялау” тақырыбына технологиялық карта

0
846
фотошоп

Саба қ ты ң ма қ саты

1. Жалпы б ілімділі к

В.М.Монаховт ың технологиясы нег ізі нде құ рыл ғ ан № 4 технологиялы қ карта бойынша диагностика ж ү рг і зе отырып жа ң а саба қ ты игерту.

2. Дамытушыл ық

Ж ұ мыс барысында шыдамдылы қ қ аб іл ет ін , ойлай, қ иялдай б і лу і н, икемд ілі г ін , ө з бет і мен ж ұ мыс і стей б іл у ін , қ аб і леттер і н дамыту.

3. Т ә рбиел і к м әні

О қ ушылырды ң п ә нге деген с үйі спенш ілігі н арттыру, сызыл ғ ан сызбаны ң м ә н-ма ғ ынасын тү ci нуг e ү йрету, о қ ушыны ң к ө ркемд і к тал ғ амын қ алыптастыру, т ә рбиелеу.

4. Сабакты ң тү pi

В.М.Монаховт ың технологиялы қ картасы не гізі нде құ рыл ғ ан саба қ, интерактивті әдістері қолданған .

5. Сабакты ң әдісі

Дамыта оқыту, саралап оқыту, іздестіру – зерттеу.

6 . О қ ушылард ың ж ұ мыс іс теу

формалары

– ұ жымды қ

– жекеше

– т оптық

7. М ұғалімнің ic әр екет інің

әдіс- тәсілдері

– технологиялық картамен жұмыс істеулерін

ұйымдастыру;

– сұрақ-жауап;

– тестілеу арқылы білімді бекіту, тексеру.

8. К ө рнек ілі ктер мен к ұ ралдар

– т ехнологиялы қ карта

– к естелер

– геометриялық денелер

9. Т.С.О.

– интерактивті тақта

– компьютер

10. Сабакты ң барысы.

1. Ұ йымдастыру.

2. № 4 Технологиялы қ карта бойынша ж ұ мыс іс теу.

3. Өткенді қайталау. Тест тапсырмаларымен жұмыс.

4. Жаңа тақырып . Кескіндіде геометриялық денелердің

бетінде жатқан нүктелердің проекцияларын табу.

5. Логикалық тапсырма арқылы сабақты бекіту.

11. Оқушы білімін бағалау.

Жұмыс дәптерлерін тексеру. Ауызша жауап бойынша тақырыптық білім деңгейін бағалау.

12. Үйге тапсырма.

№ 4 Технологиялық картадағы сабақтан тыс өзіндік жұмыстарын орындау. Деңгейлік тапсырмалары:

Қанағаттанарлық. (оқулықтағы 73-беттегі 1,2

жаттығулар).

Жақсы баға. (оқулықтағы 73-беттегі 1,2,3,4

жаттығулар).

Өте жақсы (Оқулықтағы 73-беттегі 1,2,3,4

тапсырмаларына қосымша № 6 карточкадағы сызбаларды кескіндеу).

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь