Саба?ты? та?ырыбы «Мені? отбасым ж?не достарым» Д дыбысы мен ?рпі.

0
602
литература
К?ні:
Сынып: 1 ?атыс?андар саны:
?атыспа?андар саны:
Саба?ты? та?ырыбы «Мені? отбасым ж?не достарым»
Мені? достарым. Д дыбысы мен ?рпі.
Осы саба?та ?ол жеткізілетін о?у ма?саттары (о?у ба?дарламасына сілтеме) 1.1.9.1 с?здегі дыбыс т?рлерін (дауысты,
дауыссыз, жуан ж?не жі?ішке дауыстылар) ажырату ж?не д?рыс дыбыстау
1.1.9.2 дыбыстарды? ма?ына ажыратушылы? ?ызметін т?сіну
Саба?ты? ма?саттары Барлы?ы:Жа?а білімді ме?гереді.
К?бі:Та?ырыпты т?сініп, ты?дап, жетекші с?ра?тар ар?ылы тал?ылайды.
Кейбірі: Ал?ан білімді ?мірде ?олдана алады.
Жетістік критерийлері Айтыл?ан с?здер мен с?йлемдерді? к?пшілігін д?рыс ?айталай алады.
На?ты с?йлеу ар?ылы, м?селені т?сінгенін к?рсете алады.
??ндылы?тарды дарыту О?ушыларды бір-біріне деген ??рмет к?рсетуіне т?рбиелеу.
П?наралы? байланыс ?нер, ана тілі саба?ы
АКТ ?олдану да?дылары Аудиожазба , таныстырылым.
Тілдік ??зыреттілік Д дыбысы мен ?рпі.
Саба? барысы
Саба?ты? жоспарлан?ан кезе?дері Саба?та?ы жоспарлан?ан іс-?рекет Ресурстар
Саба?ты? басы
Ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастыру
5 минут Бала, бала, балапан
?ане, ?айсы, ала?ан.
Сауса?тары? ?йбат,
Былай-былай ойнат.
Бала, бала, балапан
?ане, ?айсы, ала?ан.
Сауса?тары? ?йбат,
Былай-былай ойнат.
– Балалар, бір-бірімізді? ?олымыздан ?стап, ала?ан ар?ылы ж?ректі? жылуын сезініп ?йренген ?андай тамаша, ?андай ?уаныш!
Шатты? шебері

Саба?ты? ортасы
8 минут

№1 Ты?далым.
Достары к?п Маратты?,
Ойнайды олар аулада.
А?асымен Болатты?
Барады олар тау?а да.
-Б?л ?ле? бе, ?лде ??гіме ме?
-Б?ны балалардан с?рап к?релік.
Таныстырылым, о?улы?пен ж?мыс
Сергіту с?ті
1 минут Тарсылдатпай едендi
Орнымыздан т?рып ап
Ж?гiрейiк бiр уа?.
Бiр, екi, ?ш, бiр, екi, ?ш.
Ая?ты ал?а созайы?
Тiк к?терiп, ?оз?айы?.
Тым сылбыр да болмайы?
Ал?а ?арай озбайы?.
Бiр, екi, ?ш, бiр, екi, ?ш. Сергіту с?тіне арнал?ан жина?
?ызы?ты тапсырма
8 минут

Ая?талуы

16 минут

№2 О?ылым.
Дала аула Дана Дулат
Далада аулада Данада Дулатта
С?ра?ты? жауабын сызба?а ?арап болжа.
-Сені? досы? бар ма?

О?улы?, д?птерлер.
Саба?ты? со?ы
2 минут
Рефлексия
Б?гінгі саба?та бол?ан к??іл – к?йді бас барма? саалын?ан суреттер ар?ылы ба?алау.

Бас барма?тар
Дифференциация – о?ушылар?а к?бірек ?олдау к?рсетуді ?алай жоспарлайсыз? ?абілеті жо?ары о?ушылар?а ?андай тапсырмалар ?оюды жоспарлап отырсыз?
Ба?алау – о?ушыларды? материалды ме?геру де?гейін тексеру жоспары?ыз?
П?наралы? байланыс
Денсаулы? ж?не ?ауіпсіздік техникасыны? са?талуы
АКТ
??ндылы?тармен байланыс (т?рбие)
?олдау к?рсету.
?абілеті жо?ары о?ушылар айтыл?ан с?здер мен с?йлемдерді? к?пшілігін д?рыс ?айталай алады.
О?ушылар ?здері жаса?ан бет-бейнелеріне ?арап бір-біріне к??іл- к?йлерін айтады. (?уанышты, к??ілді, к??ілсіз, ашулы)
?нер, ана тілі саба?ы
О?ушыларды бір-біріне деген ??рмет к?рсетуіне т?рбиелеу.

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь